EILĖRAŠČIAI

Eilėraščiai

Olena Pashuk (Kitsan) 
Vertė Jurgita Jasponytė
 
 
***
Kaip gali nešioti
vaiką savojo priešo
kurio niekas pasaulin šian nekvietė
nežadėjo mylėti

jis it priešo kulka
tavajame kūne
neišimsi jo
įsikabino

apie ką bus pirmasis jo klyksmas
kokia kalba pirmasis jo žodis
ir kur suieškoti jam meilės
kiaurose pasaulio kišenėse

liūli liūli mažutėli
dabar visos lopšinės –
piktžolės juodo lauko
visos pasakos be medaus
langai tarsi žaizdos atvertos
išdraskyti lizdai
iš kurių vaikai žemėn išpuola

liūli liūli mažutėli
mik ir nenubuski
kamgi tau žinoti
kad babaušis tavo tėvas
jo rankos – peiliai
jo kūnas – šautuvas

***
juodi drugeliai
ieško  nors kokios spalvos
išdegintuose gėlynuose
jos nėra ir nebus
kol negims vaikas
su šypsena lūpose
ir abiem tėvais širdyje

laukinė dykvietė
alkani lopšiai

medžiai kyšo iš žemės
tarytum lumzdeliai

apvaisinti vėjo
sūpuojasi ilgesinga daina
o klausyti nėra kam

juodi drugeliai
žvilgčioja pro langų voratinklius
o ten vidur gryčios
tiktai juodgalvės žydi

***
išlipi iš vandens krantan
kaip žuvis
tiktai šiaip sau
o šen bei ten – namai
šen bei ten – žmonės
ir jau nežinai kur saugiau
kur tavieji

paukščių prašai duonos
kaip kadaise senoliai
prašydavo dangų vandens
o aplink
skęsta medžiai
tarsi šunys ant pasaito
ir vanduo toksai tirštas
jog neregėti kaimynų

iš gelmės girdėti varpai
vaikiškas verksmas
ir radijas
iš kurio liejasi
sirenos daina

sugrįžti dainos linkui
takeliu migloje
o tavo gryčios dugne
visi tebesėdi už
vakarienės stalo

***
nupuolė saulė pernokusiu obuoliu
o visa kas krinta žemyn
virs puvenom
idant kitąmet savimi pamaitintų
išalkusią sėklą

ąsotyje pienas teliūskuoja
it kadaise vaikystėj
bet vaikų nėra
išsilakstė į visas puses
o patys greičiausi – dangun

gatvėse taip tylu
be geltono jų juoko
girdėti kaip rudenio lapas
griežia vėjyje dantimis

nupuolė saulė sukirmijusiu obuoliu
ir nusirito
nuo gryčios lig gryčios
kaip nelaukta žinia

sulig ta žinia
skilo močios širdis
ir siela išsiliejo
tarsi ruduo iš kaštono

***
iki pat vakar
nieko apie tave nežinojau
man tu dar negimei
o kažkam jau mirei

kapo juoda burna
nepraris tavo vardo
jis skambės
it styga
tarp dangaus ir žemės
tarp manęs ir tavo motinos

jos skausmas toks didelis
kad visos pasaulio moterys
turiu šituo skausmu su ja dalintis
verkti podraug su ja
laistydamos tik tik pasodintus kryžius
kurie niekad nesužaliuos
neves vaisių

ir kai jos akys liks tarsi du sausi akmenėliai
ir skaudės jai žiūrėti pasaulin
ir kai ji nebegirdės
iš atminties bedugnės savo sūnaus balso
mes galim atsistoti gerta jos perregimo kūno
ir žemę laikyti po jos kojom
dangų viršum jos galvos
paukštį josios krūtinėj.