NORWEGIAN TRANSLATIONS

POEM IX

Dmitri Strotsev
Translation: Marina Hobbel

POEM VI

Dmitri Strotsev
Translation: Marina Hobbel

POEM VII

Dmitri Strotsev
Translation: Marina Hobbel

UKRAINSK IKONOGRAFI

Dmitri Strotsev
Translation: Marina Hobbel